Přinesl dnešní živočichy na svět výbuch?

Od vzniku života po další tři miliardy let neznala příroda nic jiného než jednoduché, většinou jednobuněčné organismy. Na začátku nejstarší geologické formace prvohor, v kambriu, došlo najednou k převratnému skoku v evoluci tělních plánů, tzv.

„kambrijské explozi“, díky níž se na Zemi objevila skutečná „monstra“. Poslední výzkumy však naznačují, že se slavnou „explozí“ to nejspíše tak horké nebylo!Od vzniku života po další tři miliardy let neznala příroda nic jiného než jednoduché, většinou jednobuněčné organismy. Na začátku nejstarší geologické formace prvohor, v kambriu, došlo najednou k převratnému skoku v evoluci tělních plánů, tzv. „kambrijské explozi“, díky níž se na Zemi objevila skutečná „monstra“. Poslední výzkumy však naznačují, že se slavnou „explozí“ to nejspíše tak horké nebylo!

Makroevoluce, jak odborně nazýváme evoluci celých skupin živočichů, není co do času žádný troškař a na nějaký ten milion let nehledí. Proto i změnám, které probíhaly řádově v průběhu milionů let, můžeme říkat „exploze“. Za nejdůležitější takový „výbuch“ či evoluční velký třesk v dějinách života na Zemi byl dlouho považován „náhlý“ objev celých velkých skupin živočichů – živočišných kmenů (viz rámeček). Překvapivý nárůst druhů během relativně krátkého období je jev dlouho známý a bývá užíván i jako argument proti evoluční teorii.

I přes to, že se vědci usilovně snaží, aby jejich vysvětlení bylo co nejjednodušší a nepřesvědčivější, vedou mezi sebou často nesmyslné bitvy. 21. STOLETÍ vám přináší nejnovější pohled na tuto etapu vývoje života na naší planetě.

Stálá změna a přerušovaná rovnováha Laická veřejnost si život vědců často představuje jako idylickou selanku, takový obraz má však daleko k pravdě. I mezi vědci zuří líté, byť většinou spíše argumentační boje.

Jeden z nejznámějších takových sporů se týká pohledu na historii života na Zemi. Již několik desetiletí spolu soupeří zastánci takzvaného gradualismu a zastánci teorie přerušovaných rovnováh. Gradualisté, které najdeme především mezi molekulárními biology, zastávají pozici, že příroda „nezná skoků“ a všechny evoluční změny přicházejí pozvolna.

Vědci z opačného tábora naopak zdůrazňují skutečnost, že ve fosilním záznamu nápadně často nacházíme výrazné skoky, po nichž vypadá živý svět výrazně jinak než před nimi. Nepřekvapí jistě, že zastánce této pozice najdeme především mezi paleontology.

Podivný život před kambriemJablko sváru mezi oběma vědeckými pohledy tvořila odedávna právě kambrijská exploze. Kambrijští živočichové totiž jistě nebyli první, které kdy Země nosila. Toto období těsně navazuje na vrstvu, která získala svůj název podle lokality v jižní Austrálii Ediacara Hills.

V takzvané „ediakarské fauně“ (před 600–542 mil. let) najdeme vůbec první známé mnohobuněčné živočichy. Od osmdesátých let minulého století se většina vědců domnívala, že ediakarské organismy byly slepou vývojovou větví, která nezanechala žádné potomky.

Řada ediakarských živočichů jistě jako řada jiných prostě zanikla, s jistotou to však nevíme o všech. Na problematiku vztahu mezi podivnými ediakarskými tvory a náhlou pestrostí života v kambriu si nyní snaží posvítit řada vědců, od paleontologů po molekulární biology.

Pionýři mezi zkamenělinamiV ediakarské fauně hrála prim podivná stvoření, takzvaná rangeomorfy. O těchto podivných tvorech nemůžeme s jistotou ani říci, jestli to vůbec byli živočichové nebo rostliny.

Někteří paleontologové je proto oddělují do samostatné říše s názvem Vendobionta. Jejich těla měla velmi podivnou strukturu. Skládala se z malých „sklípků“, do nichž byly vloženy menší a menší, podobně jako ruské panenky matrjošky.

Nejspíše jim také zcela chyběly reprodukční orgány a rozmnožovali se tedy podobně jako některé dnešní rostliny či kvasinky – pučením. Kdybychom se nějakým strojem času přenesli do doby před asi 580 miliony let, museli bychom se za nimi vypravit pěkně hluboko na dno tehdejších moří, kde žili přisedlým životem.

Z mělkých moří měli totiž asi hrůzu – ani jednu jejich zkamenělinu v nich nenajdeme. Z povrchu Země nejspíše úplně zmizeli před 545 miliony let, kdy byli pravděpodobně vytlačeni šikovnější nastupující generací.

Z hloubky na mělčinu Ke konci ediakarského období došlo k velkému rozkvětu života. V mělkých mořích se začali objevovat podivní tvorové, jejichž zařazení v živočišné říši je stejně nejasné jako to, jak vlastně ve skutečnosti vypadali.

Spriggina bývá považována stejně tak dobře za červa jako za podivného „prakorýše, Dickinsonia byl velký, asi metr dlouhý „červ“, Kimberella bývá někdy považována za pradávného měkkýše, tedy příbuzného dnešních hlemýžďů, škeblí či hlavonožců.

O žádném z nich nemůžeme s jistotou tvrdit, jak se živili ani jaké praprapravnuky na Zemi zanechali. Jestli však se však život připravoval na svůj velký okamžik na počátku kambria, bylo to jistě v mělkých a teplých ediakarských mořích.

21. století dodává: Živoucí posel dávných časůV mořích severní části Atlantiku můžeme dodnes najít podivného tvora, který jakoby se vynořil z hlubin kambrijských moří. Je to ostrorep americký (Limulus polyphemus), pradávný členovec z třídy hrotnatců (Merostomata).

Vyvinul se již před 445 milióny let a do dnešních dnů zůstal prakticky stejný. Ačkoliv vypadá tento obrněný rytíř spíše jako krab, ve skutečnosti je příbuznější pavoukovcům.

Kambrium známé i neznáméCo mají společného suché oblasti jižní Austrálie, Skalisté hory v Severní Americe a například české Brdy? Ačkoliv jsou tato místa od sebe velmi vzdálena a současný život na nich se velmi liší, poskytují nám svědectví o dávno zašlých časech, kdy byl život na Zemi ještě v plenkách.

Na všech těchto místech můžeme najít horniny, které pocházejí z nejstaršího období prvohor, z kambria. Toto období začalo zhruba před 542 miliony let a navazovalo právě na ediakarské období. Konec kambria je ohraničen druhým geologickým útvarem prvohor, ordovikem, který začal zhruba před 488 miliony let.

Během 54 milionů let, po které kambrium trvalo, se život na Zemi změnil k nepoznání. Však ani naši Zemi byste v kambriu nepoznali. Po dnešních kontinentech nebylo ještě ani památky a většinu povrchu Země pokrývalo mělké moře.

Samotná souš však byla pustá a prázdná a všichni živočichové žili ještě v oceánech. Suchou zem byste sice našli, ale pohled by to nebyl asi příliš vábný – rostliny začaly souš teprve kolonizovat.

Co se vlastně v kambriu přihodilo? Podle nálezů zkamenělin se na počátku kambria začala Země, tedy spíše oceány hemžit novými tvory, které v dřívějších obdobích paleontologové ne a ne najít. A nejen to.

Během velmi krátkého období, nacházíme mezi zkamenělinami zástupce prakticky všech živočišných kmenů, které známe i dnes. Od této doby navíc žádné nové živočišné kmeny již nevznikly – na celou paletu dnešních živočichů se zadělalo právě v kambriu.

Nejtypičtějším živočichem celého kambria byli známí trilobiti, příbuzní dnešních korýšů, pavouků a hmyzu a graptoliti, které dnes řadíme do zvláštního a vzácného kmene polostrunatců (Hemichordata). Podle S. J. Gouda (1941–2002), amerického paleontologa z Harvardské univerzity, který se detailně věnoval průzkumu kanadské lokality Burgess Shale, žili v kambriu zástupci mnoha živočišných kmenů, které později vyhynuli.

Mezi takové řadil Gould například podivnou obludu rodu Anomalocaris nebo přisedlého tvora rodu Wiwaxia. Gould je přesvědčen, že kambrijská exploze svědčí pro teorii, že evoluce postupuje ve skocích, tedy jeho teorii přerušovaných rovnováh.

Skeptik zvedá prst!Skeptický gradualista, obhajující tvrdě pozvolnou evoluci, ale namítá: správně zkamenět, to je v podstatě umění. Kambrijští živočichové měli možná právě to štěstí, že byli dostatečně velcí a tvrdí na to, abychom mohli zbytky jejich těl nalézt ještě dnes.

To však nic nemění na tom, že mohli mít za sebou již dlouhé období vývoje táhnoucí se daleko před začátek kambrijského období, o kterém však my nic nevíme a zjistit ani nemůžeme. Řada odborníků, proto existenci „kambrijské exploze“ popírá a považuje ji pouze vedlejší produkt schopnosti organismů zanechat fosilní pozůstatky.

Poznatky molekulárních biologů, kterým se někdy říká „molekulární hodináři“ (viz rámeček) totiž ukazují na to, že společného předka živočišných kmenů je třeba hledat hluboko v předkambrijské době, možná až před 1600 milióny let!

Nová teorie a zapomenuté rostliny Rostliny a živočichové mají mezi sebou velmi delikátní a vyvážené vztahy. Nejen že se až na výjimky první stávají potravou pro druhé, ale jsou provázáni ještě jinými, na první pohled méně zřejmými vazbami.

Živočichové vydechují oxid uhličitý, který naopak rostliny potřebují pro svůj růst. Ty svým růstem dále proměňují život na celé planetě – mění koloběh vody, regulují její teplotu a v neposlední řadě poskytují pro živočichy nová životní prostředí.

Vývoj rostlin a živočichů je tak vzájemně podmíněn. Němečtí vědci si povšimli, že většina diskusí o kambrijské explozi právě tuto skutečnost opomíjela. Navrhli proto hypotézu, díky níž bychom mohli vývoji nově porozumět.

Doposud byla řeč pouze o živočiších. Werner von Bloch z německého postupimského Institutu pro výzkum podnebí je přesvědčen, že za kambrijskou explozi jsou zodpovědné rostliny, které zchladily planetu a napomohly také erozi půdy.

Díky ní se do oceánů dostalo více vápníku a mohly tak vzniknout organismy, které si na svou ochranu staví schránky z uhličitanu vápenatého. Takové organismy pak snadněji „zkamení“, což by dokázalo vysvětlit tajemnou „explozi“. Ačkoliv nebyla tato teorie ještě potvrzena paleontologickými nálezy, zdá se, že by poskytovala jednoduché a elegantní vysvětlení letitého problému. Co jsou to živočišné kmeny? Proč vlastně tolik řečí o „živočišných kmenech“? Pro zoology tvoří kmeny základní orientační návěstí živočišné říši. Tímto termínem tradičně označujeme taxonomickou jednotku, která shrnuje nejobecnější příbuznost určité skupiny v rámci říše (živočichové, rostliny, houby).

Vyznačuje vlastně základní uspořádání tělesných orgánů, které sdílí všechny formy, které do daného kmene patří. Zoologická věda rozlišuje nyní (přibližně) 36 kmenů. Druhově nejbohatším kmenem jsou bezesporu členovci (Arthropoda) – vždyť jen hmyzu je více druhů, než všech ostatních organismů dohromady.

Známe ovšem i kmeny, v nichž jsme doposud dokázali rozlišit jen jediný druh – například droboulincí mořští vločkovci (Placozoa) či nedávno objevení, stejně drobní mořští „červíci“ oknozubky (Micrognathozoa).

Nezapomeňme na ordovik! Na kambrijské období těsně navazuje geologická formace, kterou známe pod názvem ordovik. Zatímco řada živočišných forem, které přišly na svět v kambriu ještě v jeho průběhu postupně vymřela, v ordoviku došlo opět k obrovskému boomu, který někdy označujeme jako „velkou ordovickou biodiverzifikační událost“. Během tohoto období se sice již neobjevují nové živočišné kmeny, život však rozkvétá do šíře forem, kterou dříve neznal. Na rozdíl od kambrijských živočichů, o nichž předpokládáme, že obývali především oceánské dno, se ti ordovičtí ode dna odpoutali a aktivně kolonizovali nejrůznější oceánské prostory.

Objevují se zejména noví velcí predátoři jako hlavonožci ukrytí v pevných schránkách, první ozubené ryby a žraloci. Na mořských dnech žili přisedle noví plži i mlži, řada ostnokožců, například rostlinám podobné pralilijice nebo podivní ramenonožci (Brachiopoda).

Do nových a nečekaných tvarů dorostli také naši staří známí trilobiti, kteří se odpoutali ode dna

21. STOLETÍ vysvětlujeCo jsou to molekulární hodiny?Čas lze měřit různě. V hodinových strojích můžeme přesýpat písek, natahovat kovová péra nebo měřit kmitočty atomů. Hodinové stroje musíme vždy jen na začátku „nakalibrovat“, tedy přiřadit časovou jednotku každému ději, který v nich probíhá.

Biologové našli ještě jeden zvláštní způsob, jak počítat čas. Není sice příliš přesný a dá se jím měřit pouze na dlouhých časových škálách, ale má pro biology jednu velikou výhodu – „hodinky“ totiž tikají uvnitř organismů samotných.

Skryty jsou buď v buněčném jádře, nebo v malých buněčných organelách, mitochondriích. Nám už stačí se jen díky vyspělé laboratorní technice „podívat na ciferník“. Mechanismus je přitom docela jednoduchý.

Při kopírování DNA dochází ke spontánním chybám, mutacím. Tyto chyby by se měly vyskytovat nahodile a se stejnou pravděpodobností. Srovnáme-li stejný úsek DNA například hraboše a člověka, budou se oba lišit právě o nahromaděné mutace.

Pak již není těžké spočítat, před jakou dobou byly oba úseky zcela identické, tedy kdy po Zemi chodil předek, který byl společný jak nám, tak hrabošům.

Autor: Michal Andrle
Rubriky:  Paleontologie
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

Byl megalodon skutečně mega?

Byl megalodon skutečně mega?

Obří megalodon (Carcharocles megalodon) je živočich, který svou velikostí...
Dinosaurus do kapsy

Dinosaurus do kapsy

Zřejmě jakéhosi praotce dinosaurů včetně ptakoještěrů žijícího před více než...
Žil na Madagaskaru

Žil na Madagaskaru

Ostrov Madagaskar vydal paleontologům fosilii zvláštního prehistorického savce z dob...
Kdo žil v Antarktidě před 40 miliony let?

Kdo žil v Antarktidě před 40...

Uznávaný odborný časopis Scientific Reports v nedávné době přinesl informaci o...
Předci člověka zřejmě chodili po dvou dříve, než se dosud předpokládalo

Předci člověka zřejmě chodili po dvou...

Dosud paleoantropologické nálezy naznačovaly, že zásadní zlom v linii vývoje...
Lidská bipedie aneb jak se postavit na vlastní nohy

Lidská bipedie aneb jak se...

Žila kdysi dávno v Africe přemýšlivá opice. Většinu času trávila v...
Tučňák velký jako člověk

Tučňák velký jako člověk

Dle nedávno zveřejněného výzkumu žil v období paleocénu na Novém Zélandu...
Pozůstatky největšího papouška nalezli na Novém Zélandu

Pozůstatky největšího papouška...

Zřejmě největší druh papouška v historii objevili australští paleontologové....
Tyrannosaurus Scotty: Rekordman z Kanady

Tyrannosaurus Scotty: Rekordman...

Přestože byl nalezen již v roce 1991, potvrdila se jeho rekordní velikost...
Nový fosilní nález v Polsku!

Nový fosilní nález v Polsku!

Na území Polska došlo k objevu fosilních nálezů, z nichž polští paleotologové...

Nenechte si ujít další zajímavé články

I přes Downův syndrom dokázali plnit svůj sen

I přes Downův syndrom dokázali...

I přes svůj handicap dokázali jít za svým snem a všem...
Skotské bojiště Culloden Moore vyděsilo i slavnou spisovatelku

Skotské bojiště Culloden Moore...

Inverness je nádherné skotské město ležící na řece Ness nedaleko známého...
„Influenceři“ historie: Newton s Ježíšem?

„Influenceři“ historie:...

Největší influenceři nebo také nejvlivnější lidé historie...
Opavští Přemyslovci: Schopní diplomati, vrah a černá ovce

Opavští Přemyslovci: Schopní...

Papež Alexandr IV. uznává v říjnu roku 1260 nemanželské děti českého krále Přemysla...
Jaká zvířata žijí po smrti?

Jaká zvířata žijí po smrti?

Život po smrti zní spíš jako námět na horor. Ve skutečnosti...
Ustřelí si tvář a změní život. Slavný dramatik pak pozvedne Národní divadlo

Ustřelí si tvář a změní život....

„Tak dobrou noc, drahá,“ zamumlá Ladislav Stroupežnický a zabouchne za...
Zrod japonského ekonomického tygra: První železnice vznikla díky britské pomoci

Zrod japonského ekonomického tygra:...

Japonsko zažívá ve 2. polovině 19. století převratné změny. V roce 1869 dochází v...
Proměna Japonska: Reformy císaře Meidžiho poslaly samuraje do důchodu

Proměna Japonska: Reformy císaře...

„Vrazil dýku tu hluboko pod pasem do levé strany těla, táhl jí pomalu ku straně pravé a...
Bankéř Jaroslav Preiss: Vytvořil tajné fondy pro prezidenta Masaryka?

Bankéř Jaroslav Preiss: Vytvořil...

„My jsme proti vnášení třídního boje do naší společnosti. My nechceme třídní boj, ale třídní kompromis,“...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.