Překvapivé objevy pokladů z tiskařského lisu!

Dvě vzácné památky z doby počátků knihtisku přibyly v uplynulých měsících do českých sbírek. Muzejníci z Poličky objevili dva listy z tzv. Pražské bible a v klášteře v západočeské Teplé byla nalezena listina, kterou pravděpodobně vytiskl sám „otec knihtisku“ Johann Gutenberg.Dvě vzácné památky z doby počátků knihtisku přibyly v uplynulých měsících do českých sbírek. Muzejníci z Poličky objevili dva listy z tzv. Pražské bible a v klášteře v západočeské Teplé byla nalezena listina, kterou pravděpodobně vytiskl sám „otec knihtisku“ Johann Gutenberg.

V 15. století se netisklo žádným velkým nákladem, výroba knih byla tehdy náročná a drahá. První tištěné knihy proto byly už v době svého vzniku vzácností a jejich současná hodnota nadále stoupá. Požáry, povodně, válečné konflikty i zub času zredukovaly jejich počty v nejideálnějším případě na několik desítek dochovaných kusů, některé tisky jsou známy třeba jen v jediném exempláři.

Obecně platí, že větší šanci na dochování měly objemnější knihy. Proto jsou nejvzácnějšími památkami na počátky knihtisku drobné jednolistové tisky, k nimž patří i Gutenbergovy odpustkové listiny. Až do loňska se totiž na našem území žádná nenacházela. K objevu té první přispěla šťastná náhoda. K nálezům dosud neznámých inkunábulí, tedy tisků vydaných před rokem 1501, dnes už příliš často nedochází.

Záhadné listy z depozitáře

Dřív, než se veřejnost dozvěděla o objevu odpustkové listiny, proběhla médii zpráva z Poličky. Pracovníci tamního Městského muzea objevili v depozitáři dva listy z blíže neurčeného starého tisku. Po jejich bližším prozkoumání zjistili, že se jedná o fragment česky psané tzv. Pražské bible z roku 1488, historicky první kompletní bible, vytištěné v některém ze slovanských jazyků.
Nalezené listy obsahují část textu starozákonní Knihy Sírachovcovy se záhlavím 19. kapitoly a podle muzejníků je pravděpodobné, že pocházejí z knihy, která byla kdysi uchovávána v poličském kostele sv. Jakuba. Tato bible byla zničena v roce 1845 při velkém požáru, který zcela zdevastoval město. „Je možné, že listy byly uloženy v jiné knize, která oheň přestála,“ řekl nám ředitel poličského muzea David Junek. Proč však byly vyjmuty z původní vazby, to nejspíš zůstane záhadou navždy.

Městské muzeum v Poličce chce vzácný tisk při nejbližší příležitosti představit i veřejnosti, buď na některé z výstav zachycujících historii města nebo spolu s dalšími starými tisky, které vlastní. Poličští muzejníci jsou na svůj nález jistě po právu hrdí, je však současně pravdou, že Pražská bible je početně nejdochovanějším českým prvotiskem vůbec. V našich i zahraničních knihovnách se nachází téměř 90 úplných nebo takřka úplných exemplářů této objemné (610 stran) knihy a blíže neurčený počet jednotlivých listů.

První česká bible

Bible byly pro první tiskaře opravdovým prubířským kamenem jejich schopností, vždyť třeba právě Pražská bible má přes 600 stran. Aby vůbec mohla být vydána, museli svůj kapitál spojit hned čtyři bohatí pražští měšťané. Tiskárna, která bibli vytiskla, vznikla roku 1488 jako druhá v Praze a Pražská bible byla jejím prvním dílem. Jméno majitele tiskárny není s jistotou známo, je ale pravděpodobné, že jím byl staroměstský konšel Jan Severin, označovaný jako Severin Kramář. Dílna, kterou později převzal jeho syn Pavel Severin z Kapí Hory, fungovala až do 40. let 16. století.
Pražská bible je tištěna dvoubarevně, není ilustrována a z tiskárny tedy vycházela jako svým způsobem nedokončené dílo. Zájemci si totiž nekupovali knihu svázanou, ale ve volných složkách, navíc s vynechanými místy pro iniciály (velká písmena na počátku jednotlivých kapitol). Každý majitel bible si ji pak sám nechal svázat a od písaře nebo iluminátora si do ní nechal vepsat či domalovat barevné iniciály. Čím byla výzdoba bohatší, tím byla dražší, a tak mnohé exempláře Pražské bible zůstaly bez iniciál. Pro ty malované však platí, že ačkoliv jde o jeden a týž tisk, každá z nich je vlastně originál.

A proč že se Pražských biblí dochovalo tolik? Podle Kamila Boldana z oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky je to mimo jiné proto, že tyto objemné české bible přecházely často v rodinách jako vzácné dědictví z otce na syna, a to prakticky až do současnosti. Sama Národní knihovna vlastní tři exempláře Pražské bible. Gutenbergovu odpustkovou listinu má však jen jednu jedinou.

Nález tajemného pergamenu

V 90. letech minulého století byla v rámci restitucí vrácena chebským františkánům jejich kdysi zkonfiskovaná knihovna, která se v současnosti nachází v klášteře v Teplé u Mariánských Lázní. Řád celý svůj knižní fond předal plzeňskému biskupství. Jeho knihovnice Michaela Bäumlová v loňském roce při inventarizaci fondu objevila, že ve vazbě jednoho ze starých tisků z roku 1501 byl použit jakýsi potištěný pergamen. To bylo velmi neobvyklé, protože od samých počátků knihtisku se tisklo především na papír. Neznámý knihvazač prostě rozřízl pergamenovou listinu na dvě poloviny a s těmi polepil vnitřní strany desek, tzv. předsádku knihy.
Knihovnici plzeňského biskupství na pergamenu zaujal především vytištěný letopočet 1454, později ručně přepsaný na 1455. Tak starý tisk nemohl pocházet z jiné dílny, než z té, která patřila samotnému vynálezci knihtisku Johannu Gutenbergovi!

Se svým podezřením se knihovnice bez váhání svěřila odborníkům z Národní knihovny České republiky a oni její domněnku potvrdili. Základní povědomost o tom, jak vypadají Gutenbergovy tisky, má totiž každý, kdo se o práci slavného tiskaře z německé Mohuče někdy alespoň trochu zajímal. Bylo tedy snadné určit, o jakou vzácnost se jedná.
Odpustkovou listina odborníci z knižních desek vyňali, slepili a odborně ošetřili. Přitom se ukázalo, že je i přes nešetrné zacházení velice zachovalá. Chybí jí pouze první dva řádky.

První úřední formulář!

K čemu vlastně tyto listiny ve své době sloužily? Evropští křesťané se v polovině 15. století začali obávat vzrůstající moci turecké Osmanské říše. Jako první se ocitlo v ohrožení kyperské království. Papež Mikuláš V. proto roku 1451 povolil prodej odpustkových listin, jejichž prostřednictvím byly shromažďovány milodary. Ty měly posloužit k financování obrany Kypru.
Šlo o ručně psané formuláře, do nichž se vpisovalo datum, místo vystavení a jméno dárce, jemuž listina sloužila jako stvrzenka o daru a zároveň jako potvrzení, že její majitel může dvakrát požádat kněze o odpuštění tzv. časných trestů za spáchané hříchy.

Odpustkové listiny nešly zpočátku příliš na odbyt. Až když roku 1453 Turci dobyli centrum byzantské říše Konstantinopol (česky dříve Cařihrad, dnešní Istanbul), zvedla se vlna křesťanské solidarity, která pravděpodobně zavinila, že opisovači nestačili dostatečně rychle „vyrábět“ nové formuláře.
V té chvíli přišel kdosi z církevních činitelů s nápadem, využít na výrobu odpustkových listin knihtisku. Je dokonce možné, že to byla myšlenka samotného Gutenberga. Jeho mohučská tiskárna tak začala roku 1454 chrlit tisíce tištěných  pergamenových listin, prvních opravdových formulářů historie, které jsou známy celkem v šesti variantách. Po smrti svých majitelů končily tyto kvalitní pergameny často v knihařských dílnách a jen málo jich zůstalo tak nepoškozených jako listina nalezená v Teplé. Jde celkově o jednapadesátou známou Gutenbergovu odpustkovou listinu. Některé z těch dříve objevených však byly bohužel mezitím zničeny, např. za druhé světové války.

Dva čeští „Gutenbergové“

Odpustkovou listinu z Teplé vystavil 27. února 1455 v dolnosaském Einbecku distributor Theodoricus Nicolai jistému Arndtu Rubartovi, jeho ženě Jutte a jejich dětem. Okolnosti, za nichž se listina dostala do Čech, nejsou příliš jasné. V každém případě je však teprve druhým Gutenbergovým tiskem, který se nachází na našem území.
Tím prvním je list z jeho slavné dvaačtyřicetiřádkové bible, nalezený v 50. letech minulého století Emmou Urbánkovou z pražské Národní knihovny, opět na předsádce jiné staré knihy.

Až do počátku 19. století byl ve sbírkách knihovny v Nostickém paláci na pražské Malé Straně jeden celý, nádherně zdobený exemplář Gutenbergovy bible. Za zcela nejasných okolností se však ztratil a nyní je uchováván v San Marinu.
Jediné dva Gutenbergovy tisky, které se nacházejí na území naší republiky dnes, jsou uloženy v Národní knihovně a veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě Jezuité a Klementinum, která se koná v prostorách pražského Klementina od 24. dubna.

Národní knihovna od plzeňského biskupství odkoupila Gutenbergovu odpustkovou listinu za čtvrt milionu korun, tedy asi za čtvrtinu její skutečné tržní ceny. Biskupství pak větší část sumy vložilo do jím založeného Nadačního fondu DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví západních Čech. Peníze Arndta Rubarta tak budou nepřímo pomáhat i dnes.

Více se dozvíte:

http://www.nkp.cz/
http://www.rozhlas.cz/planetarium (rozhovor s Kamilem Boldanem z oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny)

Ludvík Souček: Co zavinil Gutenberg, Praha 1975
Friedrich Feld: Mistr z Mohuče: dobrodružný příběh jednoho vynálezu, Praha 1984

Mirjam Bohatcová: Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1990
Jaromír Hořec: Počátky české knihy, Praha 2003

Naše nejstarší tiskárny

asi od roku 1476 – Plzeň

Donedávna se uvádělo, že plzeňská tiskárna zahájila svou činnost roku 1468 vydáním nejstarší známé česky tištěné knihy, Kroniky trojánské, dnes je toto datum mnoha badateli zpochybňováno. Podle některých tiskových typů, použitých při sazbě Kroniky, se zdá, že byla spíše vytištěna až po roce 1476. Letopočet, uvedený v knize, byl podle odborníků sazečem mechanicky převzat z její dodnes dochované rukopisné předlohy. Definitivní důkaz by v budoucnu mohlo přinést studium vodoznaků v papíru, použitém při tisku Kroniky trojánské i dalších knih z plzeňské tiskárny.

1484/5 – Vimperk

Johann Alakrav vydal dva latinské tisky a jednu českou minuci, předchůdkyni dnešního kalendáře.

1486 – 1499 – Brno

Působení německých tiskařů, podporovaných olomouckým biskupstvím.

1487/8 – Praha 

První pražská tiskárna vydala dva tituly a ukončila činnost, nejspíš vinou konkurenčního boje.

od roku 1488 – Praha

Nová, kapitálově silná tiskárna zahajuje svou činnost vydáním Pražské bible.

1489 – Kutná Hora

Martin z Tišnova vydává Bibli Kutnohorskou, druhou česky tištěnou bibli, vyzdobenou 112 dřevoryty.

Gutenberg a jeho vynález

Johann Gutenberg (vlastním jménem Gensfleisch) byl původně zlatníkem a působil v německé Mohuči a poté ve Štrasburku. V době, kdy vymýšlel svůj epochální vynález, knihtisk, první tištěné knihy už existovaly. Tzv. blokové knihy se tiskly z dřevěných desek, do nichž byl vyryt vždy obraz celé stránky.
Gutenbergova inovace spočívala v použití jednotlivých liter ze slitiny olova a cínu, vyráběných odléváním do forem (matric). Volné litery se sázely do řádků, z nichž se sestavovaly celé stránky. Ty pak tiskař otiskoval na papír tiskařskou černí s pomocí dřevěného lisu. Sazbu poté rozmetal a litery mohl použít znovu.

Nejstarší známé Gutenbergovy tisky pocházejí asi z konce 40. let 15. století. Jeho nejslavnějším dílem je dvaačtyřicetiřádková Bible, vytištěná asi ve 180 exemplářích mezi lety 1452 – 1455. Její označení je odvozeno od počtu řádků na jedné straně.

Co je časný trest a odpustek?

Hřích má podle katolické věrouky dvojí následek – vinu a časný trest.
Viny se lze zbavit lítostí a svátostí smíření (zpovědí). I přes projevení lítosti si však člověk ve své mysli dál nese psychický otisk hříchu – utrpení, které je důsledkem jeho provinění. Právě to je časný trest.

Od časného trestu za hříchy, jejichž vina byla zahlazena, se lze před Bohem očistit mimo jiné prostřednictvím odpustku. Odpustek však není jen nějaké „potvrzení“, které si člověk jednoduše koupí a je „čistý“. Odpuštění lze získat pouze po splnění předepsaných podmínek. Jde zejména o vykonání skutku, se kterým je odpustek spojen – v našem případě byl patrně tímto skutkem příspěvek na obranu kyperského království. Dále je to svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Poslední podmínka je nejtěžší, protože ten kdo žádá o odpuštění časného trestu, nesmí mít zalíbení v žádném, ani lehkém hříchu! Smyslem odpustků není pouze pomoci věřícím odčinit tresty za hřích, ale také je povzbudit ke skutkům zbožnosti, pokání a lásky.

Zdroj: www.katolik.cz 

Rubriky:  Historie
Publikováno:
Další články autora
Právě v prodeji
Tip redakce

Související články

V Německu objeveny ostatky staršího hominida

V Německu objeveny ostatky...

Ve starém korytě řeky Rýn u města Eppelsheim byly nalezeny zuby...
Vikingové? Středověcí manekýni!

Vikingové? Středověcí manekýni!

Představa, že byli Vikingové zapáchající, špinaví a zarostlí zabijáci bez...
Zemřel slavný Malarkey z “Bratrstva neohrožených”

Zemřel slavný Malarkey z...

Ve věku 96 let zemřel příslušník americké jednotky Easy Company z 2....
Výzkumníci nalezli ponorku z první světové války

Výzkumníci nalezli ponorku z první...

Severní moře u belgického pobřeží skrývalo přes 100 let ve svých hlubinách...
Hřbitov lodí nalezen v Černém moři

Hřbitov lodí nalezen v Černém moři

V Černém moři se uskutečnil projekt Black Sea MAP, jehož autorem byla...
Odkud se bere antisemitismus aneb po stopách podvodných protokolů

Odkud se bere antisemitismus aneb...

Slovo má velkou sílu. A když si jej do služeb najme lež, jeho moc se mnohdy...
Tajuplný Teotihuacán – mezi Sluncem a Měsícem

Tajuplný Teotihuacán – mezi...

Teotihuacán byl ve své době nejvýznamnějším náboženským centrem Střední...
Navštívili jsme výstavu Fenomén Masaryk

Navštívili jsme výstavu Fenomén...

Včera tomu bylo přesně 80 let, co zemřel první československý prezident Tomáš...
Bitva o Passchendaele přinesla novou vyčkávací taktiku

Bitva o Passchendaele přinesla...

Na konci léta roku 1917 proběhl u belgických Yper jeden z největších masakrů I....
Příběh lidského jazyka aneb kde se vzal dar verbální komunikace

Příběh lidského jazyka aneb kde se...

Zpupní Babylóňané se rozhodli, že postaví obrovskou věž, jejíž vrchol...

Nenechte si ujít další zajímavé články

Ambiciozní Ilse Stöbeová: Stalin jí nevěří, nacisté ji pověsí!

Ambiciozní Ilse Stöbeová: Stalin jí...

Třímá v ní nadání pro žurnalistiku a navíc je zběhlá v šifrování. Dcera tesaře...
Proč francouzský král Ludvík XIV. tak moc miloval podpatky?

Proč francouzský král Ludvík...

Král usazený v pohodlném křesle natáhne dopředu své štíhlé nohy v jemných...
Zpívající herec Dennis Quaid: Za hudebními cenami se nehoní!

Zpívající herec Dennis Quaid: Za...

Také hvězda filmů jako Past na rodiče nebo...
Konspirace: Kdo byl ve skutečnosti první na Mount Everestu?

Konspirace: Kdo byl ve...

Oficiálně se má za to, že na nejvyšší horu světa poprvé vystoupal...
TO má 630 milionů: Děsivý klaun je nejvýdělečnější horor v dějinách.

TO má 630 milionů: Děsivý klaun je...

Je to jasné. Klaun není největší bavič a srandista. Je největší...
Frank Lloyd Wright: Jakým stavbám dal vzniknout architektonický vizionář z Ameriky?

Frank Lloyd Wright: Jakým stavbám...

Historie architektury zná řadu výrazných postav. Ale přece jen,...
Neuvěřitelné: Královně Viktorii šilo závoj 200 švadlen!

Neuvěřitelné: Královně Viktorii...

„Bílá? Proč právě bílá?“ kroutí hlavou lidé, když v roce 1840 informují...
Pád říše Inků: Mohl za něj pasáček vepřů?

Pád říše Inků: Mohl za něj pasáček...

Do Cajamarcy, města v dnešním severovýchodním Peru, Španělé v listopadu 1532...
VIDEO: Čarovné pozůstatky lodi SS Ayrfield

VIDEO: Čarovné pozůstatky lodi...

Říkají mu Plovoucí les a při pohledu na něj není těžké uhodnout proč. Torzo lodi...
Poznejte své IQ

Poznejte své IQ

V našem profesionálně sestaveném testu ihned zjistíte přesné výsledky a obdržíte certifikát.